791 խմբի բաց դասը՝ «Անգլերեն» և «Ինֆորմատիկա» առարկաներից