Գիտամեթոդական կենտրոն

Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարանի գիտամեթոդական կենտրոնը հիմնվել է 2014  թվականի սեպտեմբերին: Կենտրոնն իր գործունեությունը ծավալում է հետևյալ ուղղություններով.

 

   Մեթոդական աշխատանք 

 • սեմինար պարապմունքներ՝ «Սովորենք միասին, սովորենք միմյանցից»

Պարբերաբար անցկացվում են սեմինար պարապմունքներ՝ ուսուցիչներին մանկավարժական-մեթոդական գիտելիքներով, կարողություններով զինելու համար: Ամեն ամսվա վերջին ուրբաթը մեթոդական օր է: Սահմանված ժամանակացույցով ճեմարանի ամբիոններից  որևէ մեկի  ուսուցիչները  (կամ մի քանի ամբիոնների ուսուցիչներ միասին) ակտիվ ուսուցման սկզբունքով սեմինար են վարում և գործընկերներին սովորեցնում են ուսուցման նոր տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ:

Հատուկ աշխատանք է տարվում սովորողին կրթելու գիտելիք-կարողություն-հմտություն- անձնային որակներ  հաջորդական և շրջանաձև զարգացման ուղղությամբ:

 

 • ուսումնական նյութի պլանավորում

Ամբիոններում նշանակվում են տարիքային խմբերի պատասխանատուներ, որոնք, գործընկերների հետ խորհրդակցելով և քննարկելով, շաբաթվա համար մշակում են անցնելիք նյութի ուսուցման  պլանը, ընտրում են նյութեր  և կիրակի երեկոյան ուղարկում են ամբիոնի անձնակազմին: Ստեղծագործական բնույթի հավելումները նշվում են շաբաթվա վերջում կամ հենց նույն օրը:

 

 • ծնողներին ուղարկվող հաշվետվություններ

     Ուսումնական տարվա ընթացքում երկու անգամ  կրթահամալիրի բոլոր սովորողների համար կազմվում են հաշվետվության թերթիկներ և ուղարկվում են ծնողներին:  

    Դրանցում նշվում են աշակերտի կրթական ձեռքբերումները, կարողությունների զարգացման  ներուժը, ինչպես նաև  թերացումները, որոնք շտկելու համար տրվում են անհրաժեշտ խորհուրդներ:

 

 • դասալսումներ, քննարկումներ

Ուսուցիչները մշտապես թե՛ իրենց դասավանդած  առարկայից, թե՛ այլ առարկաներից իրականացնում են փոխադարձ դասալսումներ: Դասալսումների համար հատուկ թերթիկներ են մշակվել, որոնք լրացվում, ներկայացվում են ամբիոնի ղեկավարին, ապա տեղ են գտնում ուսուցչի անձնական թղթապանակում:

 

 • անհրաժեշտ նյութեր

Ուսուցիչների մեթոդամանկավարժական պատրաստականության համար մշակվել և ստեղծվել է նյութերի ստվար փաթեթ՝

 1. Սովորողների հոգեբանամանկավարժական բնութագրեր
 2. Մանկավարժական տեխնոլոգիաների նկարագրություն
 3. Ուսուցման մեթոդների նկարագրություն
 4. Ուսուցման ժամանակակից մեթոդների նկարագրություն
 5. Ուսուցչի գործունեության գնահատման ուղեցույց
 6. Մանկավարժի գործունեության գնահատման ուղեցույց
 7. Օրվա (շաբաթվա) դասերի պլանների ձևաթղթեր
 8. Դիդակտիկ խաղերի նկարագրություններ
 9. Հաշվետվության թերթիկներ ամբիոնի ղեկավարի համար
 10. Հաշվետվության թերթիկներ ուսուցիչների համար
 11. Համագործակցության թերթիկներ ուսուցիչների և մանկավարժների համար
 12. Ուսուցչի ինքնագնահատման թերթիկ
 13. Ուսուցչի աշխատանքի ինքնավերլուծության թերթիկ
 14. Ուսուցչի թղթապանակի բովանդակությունը ներկայացնող ձևաթուղթ
 15. Դասալսման թերթիկի ձևաթուղթ

 

Աշխատանք առարկայական ամբիոնների հետ

Ամբիոնների ղեկավարները հանդիպում են շաբաթը մեկ անգամ: Քննարկվում են ուսումնական գործընթացի հետ կապված բոլոր հրատապ խնդիրները՝ ուսումնական գործընթացի արդիականացում, գիտելիքի հիման վրա սովորողի սոցիալական, հաղորդակցական կարողությունների և մտածողության զարգացմանն ուղղված նոր մեթոդների, հնարների որոնումներ և մշակումներ,  գնահատման համակարգի բարելավում և կատարելագործում և այլն: Բոլոր քննարկումները ժողովրդավարական սկզբունքով են իրականացվում:

 

 • առարկայական ծրագրեր

Առարկայական ծրագրերը, թեմատիկ պլանավորումները, ինչպես նաև ՄԲ-ի սկզբունքներով կազմված թեմատիկ միավորները պահվում են գիտամեթոդական կենտրոնում:  Արդյունավետ աշխատանք է տարվում  ՀՀ պետական և ՄԲ-ի  առարկայական փաստաթղթերի միասնացման (ինտեգրման) ուղղությամբ:

 

 • ամբիոնների հաշվետվություններ

Հաշվետվության թերթիկներ են մշակվել և կազմվել թե՛ ուսուցիչների, թե՛ ամբիոնների ղեկավարների համար: Հաշվետվությունները ներկայացվում են ըստ այդ  ձևաթղթերի, իսկ ուսումնական տարվա ավարտին՝ տնօրենության ընդլայնված նիստում:

Հաշվետու լինելը հնարավորություն է տալիս համակարգելու կատարած աշխատանքը, գրանցելու բացթողումները, հետագայում դրանք վերացնելու քայլեր մշակել:

Ամեն ուսուցիչ ունի իր անձնական աշխատանքային թղթապանակը, որը ներկայացնում է սեփական գործունեության վերլուծության, գնահատման և տարակարգի շնորհման ժամանակ:

 

  Փաստաթղթեր

Գիտամեթոդական կենտրոնը մշակել և տեղայնացրել  է հետևյալ փաստաթղթերը.

 • «Լեզուների դասավանդման քաղաքականություն»-ը ՄԴ-ի և ԴԾ-ի համար:
 • Ուսուցիչների և մանկավարժների գնահատման ուղեցույցները՝ համապատասխան սանդղակներով:
 • «Սովորողների առաջադիմության գնահատման քաղաքականությունը և կարգը»՝ ըստ Միջազգային բակալավրիատի սկզբունքների:
 • Ճեմարանի տարեգրությունը: Գիտամեթոդական կենտրոնը վարում է ճեմարանի տարեգրությունը. պարբերաբար հարստացնում է կատարված կարևոր դեպքերի և անցքերի նկարագրությամբ:

 

Կադրերի ընտրություն, աշխատանք սկսնակ ուսուցիչների հետ

Ճեմարանում աշխատել ցանկացող մասնագետների հետ կազմակերպվում են զրույցներ, մշակվում և կազմվում են փորձնական դասերի պլաններ, ապա նաև դասալսումներ, դրանց վերլուծություն, որից հետո գրավոր կարծիք է ներկայացվում կրթահամալիրի տնօրենությանը:

Հանգամանալից աշխատանք է տարվում սկսնակ ուսուցիչների հետ. թե՛ ամբիոնների ղեկավարները, թե՛ գիտամեթոդական կենտրոնի ղեկավարը անընդմեջ դասեր են լսում, օգնում են պլանավորել դասը, կազմակերպվում են սեմինար պարապմունքներ, անհատական խորհրդատվություններ:

 

Աշխատանք ճեմարանից դուրս

 • համագործակցություն բուհերի հետ

    Սերտ համագործակցություն է իրականացվում հայաստանյան գրեթե բոլոր բուհերի հետ. ճեմարանի ուսուցիչներին հաճախ հրավիրում են մասնկացելու բուհերի պետական քննություններին:

    Համակողմանի աշխատանք է տարվում ճեմարան եկող պրակտիկանտների հետ: Ամբիոնների  ղեկավարները կազմակերպում և հսկում են ուսանողի գործունեությունը ճեմարանում, պրակտիկայի ավարտին  բնութագրում են նրա աշխատանքը՝ նշելով ձեռքբերումները և թերացումները:

 • մասնակցություն գիտաժողովների և խորհրդաժողովների

    Ճեմարանում դասավանդող  ուսուցիչները  հանրապետությունում ճանաչված  մասնագետներ են, դասախոսում են նաև տարբեր բուհերում:  Նրանցից 20-ը գիտության թեկնածուներ են, 6 հոգի ունի  դոցենտի, մեկը՝ պրոֆեսորի  կոչում:

Ճեմարանի ուսուցիչները մշտապես մասնակցում են գիաժողովների և խորհրդաժողովների ոչ միայն ՀՀ-ում, այլ նաև արտերկրում:

Ճեմարանի ուսուցիչներից շատերը գիտական մենագրությունների, հանրակրթական դպրոցի դասագրքերի, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, նաև գրական- գեղարվեստական երկերի  հեղինակներ են: