Շիրակացու ճեմարանը փնտրում է տարրական դասարանների ուսուցիչ (դասվար)

   Աշխատանքի նկարագրությունը

Ճեմարանի կրտսեր դպրոցի դասվարը աշխատում է Ճեմարանի հեղինակային և Միջազգային բակալավրիատի ծրագրերի պահանջներին համապատասխան: Մասնախմբի անդամ լինելով՝ մասնակցում է մասնախմբի աշխատանքներին (առարկայական, միջառարկայական ծրագրերի տեղայնացում, հետազոտական թեմատիկ միավորների մշակում, դասերի պլանավորում, իրականացում և այլն), ինչպես նաև պլանավորում և իրականացնում է միջոցառումներ, էքսկուրսիաներ, քննարկումներ և այլն: Գործունեությունը ծավալում է անձնակենտրոն սկզբունքով՝ նպատակ ունենալով յուրաքանչյուր սովորողի ներդաշնակ զարգացումը: Ստեղծում է խմբային դրական և բարենպաստ մթնոլորտ արդյունավետ փոխհարաբերությունների, համագործակցության ձևավորման և հաստատման համար: Ակտիվ համագործակցում է ծնողների, առարկայական ուսուցիչների, հոգեբանների և այլ աշխատակիցների հետ:

  Պահանջները 

բարձրագույն կրթություն

 Պետք է կարողանա՝ 

•գրագետ կիրառել մանկավարժական մոտեցումները.

•իրավիճակները վերլուծել, գնահատել և համապատասխան արձագանքով հետադարձ կապ ապահովել.

•թիմով աշխատել, համագործակցել սաների, գործընկերների, ծնողների հետ.

•արագ կողմնորոշվել դժվար իրավիճակներում, կայացնել արդյունավետ որոշոմներ.

•դրսևորել կազմակերպչական հմտություններ.

•գրագետ, արտահայտիչ և մատչելի խոսել.

•Միջազգային բակալավրիատի գաղափարախոսությունը, պահանջները, ինչպես նաև նորարարական գաղափարներ ընդունելու, սովորելու և կիրառելու պատրաստակամ լինել.

•անգլերենով կամ այլ օտար լեզուներով կարդալ, հաղորդակցվել և/կամ կատարելագործվելու պատրաստակամություն դրսևորել.

•տիրապետել համակարգչային բազային հմտություններին:

 

 Դիմելու կարգը

Ներկայացված պահանջներին համապատասխանող թեկնածուները կարող են ուղարկել իրենց ինքնակենսագրականը hr@shirakatsy.am հասցեին: Նամակի թեմայի (subject) դաշտում պարտադիր նշել պաշտոնը, որի համար դիմում եք (Դասվար):

Նախնական ընտրություն անցած թեկնածուները կհրավիրվեն մրցույթի, որի ներառում է մի քանի փուլեր (մասնագիտական գիտելիքների ստուգում, դասալսումներ, փորձնական դասավարումներ ճեմարանում և այլն):