Ճեմարանում գործում են առարկայական 8 ամբիոններ: Յուրաքանչյուր ամբիոն իրականացնում է ծրագրերի, թեմատիկ պլանների, թեմատիկ միավորների, գնահատման առաջադրանքների մշակման և կազմման գործընթաց, առարկայական-մեթոդական նյութերի մշակում, սովորողների ինքնուրույն հետազոտական աշխատանքների համակարգում:

Ամբիոնի և ամբիոնի ղեկավարի անմիջական վերահսկողությամբ են իրականացվում նաև ամբիոնում ընդգրկված առարկաների մասնագիտացված դասընթացների, անհատական, լրացուցիչ պարապմունքների, խորացված ուսուցման խմբակների արտաուսումնական միավորումների մեթոդական գործընթացը:

8 ԱՄԲԻՈՆՆԵՐ՝ առանձին առարկայացանկով՝

Հայոց լեզու և գրականություն (մայրենի)

•մայրենի

•հայոց լեզու, գրականություն

•հայ գրականություն

•արտասահմանյան գրականություն


Օտար լեզուներ

•Ռուսաց լեզու

•Ռուս գրականություն

•Անգլերեն (TOEFL ibt, IELTS)

•Ֆրանսերեն

•Գերմաներեն

•Այլ լեզուներ


Մաթեմատիկա

•Մաթեմատիկա

•Հանրահաշիվ

•Երկրաչափություն


Բնական գիտություններ

•Ֆիզիկա

•Քիմիա, կենսաբանություն

•Բնագիտություն

•Աստղագիտություն

•Համակարգաչային


Հասարակական գիտություններ

•հայ ժող. պատմություն

•ընդհանուր պատմություն.

•հայ եկեղեցու պատմություն հասարակագիտություն

•տնտեսագիտություն

•բիզնես և կառավարում

•աշխարհագրություն

•Հայաստանի աշխարհագրություն

•Հայրենագիտություն

•Հայ կին և ասպետաբանություն


Տեխնոլոգիա

•Ինֆորմատիկա

•Ռոբոտաշինություն

•Տեխնոլոգիա

•Գծագրություն


Արվեստ

•Երգ-երաժշտություն

•Կերպարվեստ

•Գծանկար

•Կոմպոզիցիա

•Դրամատուրգիա

•Հռետորական արվեստ

•Պար

•Մշակույթի պատմություն

•Լուսանկրաչություն

•Կինոարվեստ

•Գրաֆիկ դիզայն


Առողջ ապրելակերպ, ֆիզկուլտուրա և ՆԶՊ

•Ֆիզկուլտուրա

•Առողջ ապրելակերպ

•ՆԶՊ