«Շիրակացու ճեմարան» միջազգային գիտակրթական համալիրի հոգեբանական կենտրոնի գլխավոր նպատակն է աջակցել սովորողների լիարժեք հոգեկան զարգացումն ապահովող կրթական միջավայր ստեղծելուն:

Հոգեբանական կենտրոնը գործում է ճեմարանի հիմնադրման պահից ի վեր: Այն հանգուցային դերակատարում ունի ճեմարանի «Շնորհալի երեխաների բացահայտման, նրանց կրթության կազմակերպման և օժտվածության խնդիրների հետազոտման» հեղինակային ծրագրի իրականացման գործում:

Ճեմարանի հոգեբանական կենտրոնը բաղկացած է երեք հոգեբանական ծառայություններից (ըստ դպրոցների՝ կրտսեր, միջին, ավագ) և հոգեբանական հետազոտությունների մեկ լաբորատորիայից:

Հոգեբանական կենտրոնը կրթահամալիրի մանկակրթարանից մինչև ավագ դպրոց գործունեություն է ծավալում հետևյալ ուղղություններով:

1. ՀՈԳԵԱԽՏՈՐՈՇԻՉ

- սովորողների անհատական առանձնահատկությունների հետազոտում և բացահայտում.

- ուսումնական, ինչպես նաև սոցիալական հարմարման դժվարությունների պատճառների ախտորոշում.

- ընդհանուր ինտելեկտուալ օժտվածություն ունեցող սովորողների բացահայտում:

2. ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ

- խորհրդատվական աշխատանք սաների, ծնողների և անձնակազմի հետ:

3. ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ

- սովորողի անձի ձևավորման գործընթացին աջակցում` տարիքին համապատասխան զարգացում ապահովելու նպատակով:

4. ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ ԵՎ ԼՈՒՍԱՎՈՐՉԱԿԱՆ

- սովորողների՝ կրթական միջավայրին հարմարման ապահովում.

- հնարավոր դժվարությունների, խնդիրների կանխարգելում.

- հոգեբանական հանրամատչելի գիտելիքների փոխանցում սաներին, ծնողներին, անձնակազմին (սեմինարներ, կլոր սեղան-քննարկումներ, թրեյնինգներ):