Շիրակացու ճեմարանի գիտամեթոդական կենտրոնը հիմնվել է 2014 թվականի սեպտեմբերին: Կենտրոնն իր գործունեությունը ծավալում է հետևյալ ուղղություններով.


Մեթոդական աշխատանք 


 • սեմինար պարապմունքներ՝ «Սովորենք միասին, սովորենք միմյանցից»

Պարբերաբար անցկացվում են սեմինար պարապմունքներ՝ ուսուցիչներին մանկավարժական-մեթոդական գիտելիքներով, կարողություններով զինելու, միմյանց փորձ ուսումնասիրելու համար: Սահմանված ժամանակացույցով ճեմարանի ուսումնամեթոդական գծով փոխտնօրենը, գիտամեթոդական կենտրոնի ղեկավարը, ծրագրերի համակարգողները, հոգեբանները, ստեղծարար և փորձառու ուսուցիչները, ակտիվ ուսուցման սկզբունքով, նոր տեխնոլոգիաներ և մեթոդներ կիրառելով, սեմինարներ են վարում և գործընկերներին տեղեկացնում Միջազգային բակալավրիատի ուսուցման և ուսումնառության մոտեցումների, գործնականում դրանք կյանքի կոչելու եղանակների և ձևերի մասին:

Սեմինարներ են անցկացվում նաև մենթոր աշակերտների համար, որոնք պարապում, որևէ առարկա կամ լեզուներ են ուսուցանում ինչպես ճեմարանի, այնպես էլ այլ կրթարանների աշակերտներին:

Հատուկ աշխատանք է տարվում սովորողին կրթելու գիտելիք-կարողություն-հմտություն-անձնային որակներ հաջորդական և պարույրաձև զարգացման ուղղությամբ:

 • դասալսում, քննարկում, անհատական խորհրդատվություն

Համակարգված աշխատանքն է տարվում նորեկ ուսուցիչների հետ. սեմինար պարապմունքներին զուգահեռ կատարվում են դասալսումներ, դրանք քննարկվում են դաս վարող ուսուցչի հետ, իրականացվում է անհատական խորհրդատվություն:

Ուսուցիչները մշտապես թե՛ իրենց դասավանդած առարկայից, թե՛ այլ առարկաներից իրականացնում են փոխադարձ դասալսումներ, լրացնում են հատուկ ձևաթղթեր, քննարկում են գործընկերների հետ:

 • անհրաժեշտ նյութեր

Ուսուցիչների մեթոդամանկավարժական պատրաստականության համար մշակվում և ստեղծվում են նյութեր, որոնք զետեղվում են գիտամեթոդական կենտրոնի էլեկտրոնային էջում և հասանելի են ճեմարանական համայնքի յուրաքանչյուր անդամի:

 • ճեմարանի տարեգրությունը

Գիտամեթոդական կենտրոնը վարում է ճեմարանի տարեգրությունը. պարբերաբար հարստացնում է կատարված կարևոր դեպքերի և անցքերի նկարագրությամբ:


Առարկայական ակումբներ


Ճեմարանում գործող կարգի համաձայն՝ ձևավորվում են առարկայական ակումբներ, ամբիոնների ղեկավարների անմիջական հսկողությամբ մշակվում, վերանայվում են ծրագրերը, պահպանվում է ակումբի գործունեության ժամանակացույցը:

Կազմակերպչական աշխատանք է տարվում ներճեմարանական, մարզային, հանրապետական, տարբեր բուհերի և կազմակերպությունների հայտարարած օլիմպիադաներին ճեմարանի աշակերտների մասնակցությունն ապահովելու ուղղությամբ:

«Հեռանկար» գիտամեթոդական հանդես

Ճեմարանի ուսուցիչների, մանակվարժների, աշակերտների հետազոտական գործունեությունը ի մի է բերվում «Հեռանկար» գիտամեթոդական եռալեզու հանդեսում:

Բուհերի ուսանողների պրակտիկա

Համակողմանի աշխատանք է տարվում բուհերից ճեմարան եկող ուսանող պրակտիկանտների հետ: Ամբիոնների ղեկավարները կազմակերպում և հսկում են ուսանողի գործունեությունը ճեմարանում, պրակտիկայի ավարտին բնութագրում և գնահատում են նրա աշխատանքը՝ նշելով ձեռքբերումները և թերացումները:

Աշխատանք ճեմարանից դուրս


  • համագործակցություն բուհերի հետ

Սերտ համագործակցություն է իրականացվում հայաստանյան գրեթե բոլոր բուհերի հետ. ճեմարանի ուսուցիչներին հաճախ հրավիրում են մասնակցելու բուհերի պետական քննություններին:

  • մասնակցություն գիտաժողովների և խորհրդաժողովների

Ճեմարանում դասավանդող ուսուցիչները հանրապետությունում ճանաչված մասնագետներ են, դասախոսում են նաև տարբեր բուհերում: Ճեմարանի ուսուցիչները մշտապես մասնակցում են գիտաժողովների և խորհրդաժողովների ոչ միայն ՀՀ-ում, այլ նաև արտերկրում:

Ճեմարանի ուսուցիչներից շատերը գիտական մենագրությունների, հանրակրթական դպրոցի դասագրքերի, ուսումնաօժանդակ ձեռնարկների, նաև գրական-գեղարվեստական երկերի հեղինակներ են:

  • վերապատրաստումներ, սեմինարներ

Ճեմարանի անձնակազմի փորձառու մասնագետները ինչպես ճեմարանական, այնպես էլ տարբեր հարթակներից վերապատրաստման դասընթացներ, սեմինարներ են վարում այլ կրթարանների ուսուցչամանկավարժական անձնակազմի, բուհերի դասախոսների համար՝ փոխանցելով մասնագիտական-մեթոդական փորձը և ձեռքբերումները: